People tilbyder

Tre modeller når det kommer til bestyrelsesevaluering:

People’s Bestyrelsesevaluering

Vores Signaturprodukt siden 2002

People’s bestyrelsesevaluering

Indhold

Som indledning til at foretage en evaluering afholdes et møde med formandsskabet, hvor fokuspunkter behandles.

Baseret på vores model* og de input formandsskabet giver, opstilles en spørgeramme som efter godkendelse sendes til bestyrelsesmedlemmerne og direktionsmedlemmerne.

Input fra medlemmer og øvrige interessenter behandles af People ApS og de områder hvor det vurderes de største forbedringer kan opnåes, visualiseres.

Resultatet præsenteres og diskuteres med formandsskabet inden det distribueres til den øvrige bestyrelse.

Resultatet præsenteres af People ApS på et bestyrelsesmøde hvor evalueringens konklusioner diskuteres.

Afslutningsvis foretager People ApS en opfølgning hos formandskabet.

People’s Bestyrelsesevaluering

“God Selskabsledelse”

People’s bestyrelsesevaluering

Indhold

Foruden grundlaget fra People’s bestyrelsesevaluering er der her medtaget personligt interview af hvert bestyrelsesmedlem og relevante repræsentanter fra direktionen. De verbale input indgår på lige fod med de skrevne input i den samlede analyse.

I rapporten for “God Selskabsledelse” blev det i 2020 versionen præciseret, at personlige interview med fordel kan anvendes.

 

People’s Bestyrelsesevaluering

“Individuel assessment”

People’s bestyrelsesevaluering

Indhold

Foruden grundlaget fra People’s bestyrelsesevaluering “God Selskabsledelse” inviteres alle bestyrelsens medlemmer til et assessment-center, hvor der fokuseres på bestyrelsens sammensætning, kompetencer og sammensætning. Der fokuseres desuden på bestyrelsen og det enkelte medlems bidrag og resultater.
Hvad siger

Anbefalingerne i god Selskabsledelse

3.5.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen en gang årligt gennemfører en bestyrelsesevaluering og mindst hvert tredje år inddrager ekstern bistand i evalueringen. Komitéen anbefaler, at evalueringen har fokus på anbefalingerne om bestyrelsens arbejde, effektivitet, sammensætning og organisering, jf. anbefaling 3.1.-3.4. ovenfor, og som minimum altid omfatter følgende emner:

  • bestyrelsens sammensætning med fokus på kompetencer og mangfoldighed,
  • bestyrelsens og det enkelte medlems bidrag og resultater,
  • samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktionen,
  • formandens ledelse af bestyrelsen,
  • udvalgsstrukturen og arbejdet i udvalgene,
  • tilrettelæggelsen af bestyrelsesarbejdet og kvaliteten af bestyrelsesmaterialet, og
  • bestyrelsesmedlemmernes forberedelse til og aktive deltagelse i møderne.